Regulamin Programu Lojalnościowego

La Millou Family

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego pod nazwą „La Millou Family” prowadzonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.lamillou.com
 2. Organizatorem Programu jest Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-993) przy ulicy Sytej 78, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383843, NIP: 5213597935, kapitał zakładowy 5050 zł.
 3. Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać następujące znaczenia:
  1. Regulamin – regulamin Programu „La Millou Family”;
  2. La Millou lub Organizator – Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  3. Program lub LM Family – program lojalnościowy La Millou Family;
  4. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez La Millou pod adresem www.lamillou.com
  5. Klubowicz – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego oraz dodatkowo zarejestrowana w Programie na zasadach określonych Regulaminem; Klubowicz może korzystać z korzyści Programu wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przez La Millou możliwości dokonania zakupu i realizowania wysyłki do tego kraju przez Sklep Internetowy (w wersji przeznaczonej dla tego kraju); listę krajów, z których można dokonać zakupu i zamówić wysyłkę znajduje się na www.lamillou.com,
  6. Produkty – wszystkie produkty z oferty handlowej dostępne w Sklepie Internetowym lub sklepie stacjonarnym La Millou zlokalizowanym przy ul. Klimczaka 1 w Warszawie;
  7. BOK – biuro obsługi klienta - punkt kontaktowy, przez który Klubowicze oraz inni klienci La Millou  mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące Programu i sprzedaży. Z BOK można skontaktować się poprzez adres e-mail: bok@lamillou.com
  8. Konto – konto użytkownika Sklepu Internetowego.

II.Rejestracja

 1. Każda osoba chcąca wziąć udział w Programie może zarejestrować się jako Klubowicz pod warunkiem zarejestrowania Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Rejestracja Klubowicza w Programie jest nieodpłatna i odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego w oparciu o dwa sposoby rejestracji: (1) przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego, (2) po rejestracji, wchodząc w zakładkę LM Family dostępną w zakładkach Konta.
 3. W przypadku rejestracji w LM Family przy rejestracji Konta, Klubowicz zobowiązany jest:
  1. zaakceptować Regulamin;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. wzięcia udziału w Programie w postaci danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail,
  3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail,
  4. wybrać preferencje marketingowe, o których będzie informowany w ramach LM Family spośród takich jak: (1) aktywności w social media i eventy organizowane przez La Millou, (2) konkursy, (3) premiery nowych kolekcji oraz kolekcje ambasadorskie, (4) wcześniejszy dostęp do promocji, (5) zindywidualizowane oferty specjalne np. z okazji urodzin Klubowicza bądź jego dziecka.
 4. W przypadku rejestracji w LM Family po rejestracji Konta, Klubowicz zobowiązany jest po wejściu w zakładkę Konto:
  1. zaakceptować Regulamin;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. wzięcia udziału w Programie w postaci danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail,
  3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail,
  4. wybrać preferencje marketingowe, o których będziesz informowany w ramach LM Family spośród takich jak: (1) aktywności w social media i eventy organizowane przez La Millou, (2) konkursy, (3) premiery nowych kolekcji oraz kolekcje ambasadorskie, (4) wcześniejszy dostęp do promocji, (5) zindywidualizowane oferty specjalne np. z okazji urodzin Klubowicza bądź jego dziecka.
 5. Jeśli Klubowicz zaznaczy, że w ramach oferowanych w Programie korzyści, chce otrzymywać zindywidualizowane oferty specjalne z okazji urodzin swoich lub dziecka zobowiązany jest dodatkowo udostępnić swoją datę urodzenia lub datę urodzenia swojego dziecka. Klubowicz może wpisać nie więcej niż 5 dat urodzenia – 5 swoich dzieci. Wpisując datę urodzenia dziecka, Klubowicz oświadcza, iż data jest datą urodzenia jego dziecka oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danej osobowej swojego dziecka w celu realizacji korzyści w postaci przesyłania zindywidualizowanych ofert specjalnych w dniu jego urodzin.
 6. Moment otrzymania kompletnego zgłoszenia uczestnictwa w Programie przez La Millou traktowany jest jako moment przystąpienia do Programu.
 7. Podanie danych osobowych Klubowicza takich jak jego adres e-mail oraz imię i nazwisko jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie na ustalonych zgodnie z preferencjami zasadach. Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt II.3.3 b i c oraz II.3.4.b i c jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie, zaś wyrażenie zgód, o których mowa w pkt II.3.5. jest dobrowolne i warunkuje korzystanie przez Kubowicza z określonych korzyści.
 8. Każdy Klubowicz może mieć wyłącznie jedno Konto oraz zarejestrować się do Programu wyłącznie raz.
 9. Po zalogowaniu do Konta poprzez podstronę LM Family każdy Klubowicz może m.in. aktualizować swoje dane, uzupełniać informacje na swój temat, weryfikować ustawienia preferencji marketingowych.

III. Zasady Programu

 1. Program polega na dostępie Klubowicza do (1) aktywności w social media i eventów organizowanych przez La Millou, (2) konkursów, (3) premier nowych kolekcji oraz kolekcji ambasadorskich, (4) wcześniejszym dostępie do promocji, (5) przygotowanych dla niego zindywidualizowanych ofert specjalnych np. z okazji urodzin bądź urodzin dziecka Klubowicza. Klubowicz może samodzielnie ustawić, jakiego rodzaju korzyściami jest zainteresowany.
 2. Każdy Klubowicz po przystąpieniu do Programu uprawniony jest do korzystania z wydłużonego czasu na odstąpienie od umowy sprzedaży produktów La Millou nabytych przez Sklep Internetowy do 45 dni.
 3. Wszelkie korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie w tym kody zniżkowe lub oferty specjalne będą udostępniane Klubowiczom za pośrednictwem Konta oraz na adres e-mail.
 4. Każda korzyść wynikająca z uczestnictwa w Programie ograniczona jest co do terminu, o czym La Millou informuje przy udostępnieniu danej korzyści Klubowiczowi. Jeśli taka informacja się nie pojawi, dana korzyść obowiązuje przez okres 3 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klubowiczowi.
 5. Uzyskiwane kody zniżkowe ani inne benefity obniżające cenę produktów w Sklepie Internetowym nie łączą się z innymi promocjami ani wzajemnie ze sobą, chyba że co innego zastrzeżono w ich treści.
 6. Uzyskiwane kody zniżkowe obniżają cenę produktów w Sklepie Internetowym, licząc od cen obowiązujących w danym kraju, z którego zakupu dokonuje Klubowicz.
 7. La Millou zastrzega, że różni Klubowicze mogą otrzymywać różne korzyści w tym samym czasie.

IV.Aspekty międzynarodowe

 1. Wykorzystanie korzyści przekazywanych w ramach Programu możliwe jest w granicach wynikających z regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. La Millou nie kieruje swojej działalności do każdego kraju – przed realizacją korzyści Klubowicz zobowiązany jest zweryfikować możliwość jej realizacji w swoim kraju.
 3. La Millou nie prowadzi wysyłki zamówień do wszystkich krajów – przed realizacją korzyści Klubowicz zobowiązany jest zweryfikować możliwość jej realizacji w swoim kraju.

V.Zamknięcie konta i zakończenie Programu

 1. Klubowicz może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez złożenie rezygnacji w formie e-mail na adres bok@lamillou.com lub cofnąć wolę udziału w Programie poprzez odznaczenie zgody na udział w Programie w ustawieniach Konta.
 2. Zamknięcie Konta wiąże się z rezygnacją z wykorzystania zgromadzonych korzyści.
 3. La Millou zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Programu, o czym poinformuje na Stronie Programu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Klubowicze zostaną również o tym poinformowani z dwumiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mailowej. W okresie wypowiedzenia Klubowicze mogą wykorzystywać wszystkie posiadane korzyści.

VI.Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mailowej bok@lamillou.com przez cały czas trwania Programu i w terminie 60 dni od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mailową – w formie wiadomości zwrotnej.
 4. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w ust. 1, nie narusza prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
 5. Określone w niniejszym ustępie zasady dotyczące sposobu składania i treści reklamacji mają charakter informacyjny i służą usprawnieniu procesu obsługi reklamacji, wymagania te w żaden sposób nie naruszają uprawnień przysługujących konsumentom.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe Klubowiczów Programu są przetwarzane zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, w tym w szczególności na temat celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na www.lamillou.com.
 3. Klubowicz oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. Dane osobowe dzieci podane przez Klubowiczów Programu są przetwarzane do 18. roku życia dziecka, o ile zgoda na ich przetwarzanie nie zostanie wycofana wcześniej. Po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia jego dane osobowe zostaną usunięte z Konta Klubowicza.
 4. Jeśli Klubowicz będzie działał wbrew zapisom regulaminu Sklepu Internetowego lub regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną obowiązującego w Sklepie Internetowym, Organizator może, niezależnie od konsekwencji wynikających z tych regulaminów, do ograniczenia mu dostępu do Programu lub pozbawienia go możliwości korzystania z Programu, o ile jego możliwości korzystania z Konta zostaną na podstawie wspomnianych regulaminów wykluczone lub ograniczone.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Klubowicze zostaną poinformowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana do Klubowiczów na adres e-mail podany przy rejestracji.
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduje regulamin Sklepu Internetowego oraz polityka prywatności znajdujące się na lamillou.com

 

 

Powyższy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023