test2 Oficjalny sklep marki La Millou - dla dzieci i rodziców. - Sklep stacjonarny test

 

 

 

Zapraszamy do naszego wyjątkowego Sklepu. Tutaj znajdziecie duży wybór produktów, najnowsze kolekcje, pojedyncze egzemplarze i przyjazną obsługę.

ul. Klimczaka 1
Royal Wilanów
02-797 Warszawa

Telefon: +48 695 997 100
Poniedziałek - Piątek od 10:00 do 20:30
Sobota - Niedziela od 10:00 do 19:00

 

 

Regulamin sklepu stacjonarnego

Zasady zwrotów, wymiany i reklamacji towarów zakupionych
w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Właścicielem sklepu stacjonarnego prowadzącego sprzedaż produktów marki LA MILLOU® - Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa („Showroom”) jest Smartino Sp. z o.o., ul. Syta 78, 02-993 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000383843, NIP 521-35-979-35, REGON 142867170, kapitał zakładowy: 5.050 złotych („Sprzedawca”).

§1 Zwrot i wymiana

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do zwrotu zakupionego w Showroomie towaru tj. prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 7 dni od dokonania zakupu.

2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do wymiany zakupionego w Showroomie towaru, w terminie 7 dni od dnia zakupu, na ten sam towar (nazwa towaru) lecz w innym wzorze (kolorze), w tej samej cenie lub w cenie wyższej (jeśli w cenie wyższej – za dopłatą do ceny).

3. Zwrotu (w związku z odstąpieniem od umowy) lub wymiany towaru można dokonać: a. Tylko na miejscu w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa – dostarczając w terminie 7 dni od dnia zakupu: wypełniony i podpisany formularz zwrotu (w związku z odstąpieniem od umowy) albo wymiany (oba do pobrania na stronie pod adresem http://www.lamillou.com/zasady-zwrotow-i-reklamacji albo wypełniony na miejscu w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), zwracany (w związku z odstąpieniem od umowy) albo wymieniany towar oraz oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu;

4. Zwracany (w związku z odstąpieniem od umowy) lub wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania. Towar powinien być kompletny, z dołączonym oryginalnym opakowaniem, metkami i zawieszkami do metek. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego w związku z odstąpieniem od umowy towaru lub towaru zwróconego w związku z dokonaniem wymiany towaru.

5. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Zwrot ceny za zwracany towar nastąpi na miejscu w ten sam sposób, w jaki została dokona zapłata za towar zwracany.

§2 Reklamacje

1. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zakupu.

3. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod adres poczty elektronicznej reklamacje@lamillou.com.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta e- mailem o sposobie dalszego postępowania.

5. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, naprawiony lub wymieniony towar zostanie wysłany na koszt Sprzedawcy. Towar, którego reklamacja nie zostanie, uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości

wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie na rachunek bankowy Klienta wskazany w formularzu reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca zwróci towar na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

7. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia towaru, koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy były wyższe, niż gdyby towar pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia towaru, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia towaru obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia produktu.

§3 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 21 czerwca 2018 r. Sprzedawca może je w każdym czasie zmienić z zastrzeżeniem, że zmiany nie dotyczą zakupów towarów dokonanych przed jego zmianą. 2. Niniejszy dokument jest dostępny u przedstawiciela Sprzedawcy w Showroom La Millou przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa oraz na stronie www.lamillou.com.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018 r.

REGULAMIN PROGRAMU „KartA lojalnościowA la millou”

Organizatorem programu „Karta Lojalnościowa La Millou” jest Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sytej 78; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383843, NIP: 5213597935, REGON: 142867170; kapitał zakładowy 5.050 zł.

 1. Program „Karta Lojalnościowa La Millou” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów w sklepie stacjonarnym La Millou Parent’s Pride.
 2. Celem programu (karty stałego klienta) jest premiowanie powtarzających się zakupów dokonanych w sklepie stacjonarnym.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Lojalnościowa La Millou”. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym prawa i obowiązki konsumentów uczestniczących w programie „Karta Lojalnościowa La Millou” i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.
 4. Regulamin może zostać zmieniony, o ile nie naruszy do praw nabytych jego uczestników, a modyfikacja regulaminu zostanie ogłoszona z 7 dniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia jej publikacji na stronie internetowej www.lamillou.com

Definicje

 1. Organizator - Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 78; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383843, NIP: 5213597935, REGON: 142867170; kapitał zakładowy 5.050 zł
 2. Program – oznacza Program „Karta Lojalnościowa La Millou”,
 3. Uczestnik– pełnoletni konsument dokonujący zakupu produktów marki La Millou w Sklepie stacjonarnym La Millou na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który dobrowolnie przystąpił do udziału w Programie,
 4. Karta Lojalnościowa – papierowa lub elektroniczna karta do zbierania oznaczeń, potwierdzających dokonanie zakupów w sklepie stacjonarnym La Millou,
 5. Oznaczenia – hologramy, pieczątki naklejki lub inne oznaczenia stanowiące dowód dokonania zakupu objętego Programem,
 6. Sklep stacjonarny La Millou – stacjonarny, istniejący w świecie rzeczywistym, nie internetowy sklep prowadzony przez Smartino sp. z o.o. (La Millou); z Programu wyłączone są sklepy sprzedające produkty marki La Millou Parent’s Pride nie prowadzone przez Smartino sp. z o.o. a także stoiska La Millou dostępne na targach i eventach.

Zasady Udziału w Programie

 1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przystępując do Programu Uczestnik otrzymuje Kartę Lojalnościową.
 3. W ramach Programu Uczestnik gromadzi Oznaczenia za każdy dokonany w Sklepie stacjonarnym La Millou zakup produktów marki La Millou Parent’s Pride.
 4. Jeden zakup, niezależnie od jego wartości uprawnia do uzyskania jednego Oznaczenia. Uczestnik może dziennie uzyskać wyłącznie jedno Oznaczenie.
 5. Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Lojalnościową. Oznaczenia zgromadzone na każdej Karcie Lojalnościowej podlegają łączeniu.
 6. Oznaczenia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, inny ekwiwalent rzeczowy lub inną zniżkę niż przewidziane w Regulaminie.
 7. Karta Lojalnościowa nie jest kartą imienną. Do wykorzystania/odbioru zniżek lub upominków przewidzianych w Programie uprawniony jest jej okaziciel.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż na Karcie Lojalnościowej Uczestnika Programu znajdują się Oznaczenia, które nie pochodzą od Organizatora, Organizator uprawniony jest do odmowy wydania zniżek lub upominków przewidzianych Programem.
 9. Karta Lojalnościowa wydawana jest bezterminowo.
 10. W przypadku zagubienia Karty Lojalnościowej nie podlega ona odtworzeniu, a zagubione Oznaczenia przepadają.

Wymiana Oznaczeń na zniżki lub prezenty

 1. Po zebraniu odpowiedniej liczby Oznaczeń Uczestnik uprawniony jest do otrzymania określonej poniżej zniżki lub prezentu:
  • za każde 3 Oznaczenia – duże serce La Millou,
  • za każde 5 Oznaczeń – rabat na kolejne zakupy w wysokości 15%,
  • za każde 7 Oznaczeń – rabat na kolejne zakupy w wysokości 20%,
  • za każde 10 Oznaczeń – shopper bag La Millou.
 2. Warunkiem odbioru prezentu lub zniżki jest stawienie się Sklepie stacjonarnym La Millou.
 3. Po wykorzystaniu Oznaczeń poprzez odbiór prezentu lub zniżki są one skreślane z Karty Lojalnościowej bądź, jeśli na Karcie Lojalnościowej nie ma już miejsca na kolejne Oznaczenia, Organizator wydaje Uczestnikowi nowa Kartę Lojalnościową.
 4. Uczestnik może wykorzystać wyłącznie część posiadanych Oznaczeń.
 5. Prezenty wydawane są w ramach asortymentu dostępnego w chwili wymiany Oznaczeń na prezenty. W przypadku braku dostępności określonego prezentów w momencie wymiany, Organizator poinformuje o terminie dostarczenia prezentów do Sklepu stacjonarnego La Millou. Jeśli w asortymencie Sklepu stacjonarnego La Millou znajduje się kilka wzorów prezentów oferowanych w ramach Programu, Uczestnik może wybrać wzór prezentu, który otrzyma.
 6. Zniżki i prezenty wydawane w akcji są nieodpłatne.

Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 2. Fakt zakończenia lub zawieszenia Programu zostanie ujawniony w Sklepie stacjonarnym La Millou oraz na stronie internetowej www.lamillou.com
 3. Każdy Uczestnik, który będzie dysponował Oznaczeniami, będzie uprawniony do ich wymiany na zasadach wskazanych w Regulaminie przez kolejne 7 dni, licząc od dnia zakończenia lub zawieszenia Programu.
Baner promocyjny
Jeśli po kilku minutach nie otrzymałaś/eś wiadomości, sprawdź czy e-mail nie wylądował w spamie.
Subskrybując wyrażam zgodę na przesłanie na mojego maila przez SMARTINO SP.Z.O.O. newslettera o produktach i promocjach dostępnych na www.lamillou.com